RODO

Informacje na temat przetwarzania przez Rachunkowość Żmijewscy sp. z o.o. danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia korespondencji e-mail i kontaktów telefonicznych

Szanowni Państwo,

Szanując Państwa prawo do ochrony danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje na temat ich przetwarzania przedstawiamy poniżej.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 1. Administratorem danych osobowych jest Rachunkowość Żmijewscy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), przy ul. Oś. Królewska 18/56, dalej jako „Administrator” lub „my”.
 2. Kontakt z nami możliwy jest pod numerami tel.: 602 138 103, 514 496 774, pod adresem mailowym: mz@zmijewscy.pl lub listownie na adres siedziby.
 3. Zbieramy i przetwarzamy dane w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – CELE I PODSTAWY PRAWNE

Prowadzenie korespondencji e-mailowej

 1. W przypadku kontaktu z nami za pomocą poczty e-mail dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji.
 2. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie korespondencji w związku z prowadzoną działalnością.
 3. Jeżeli nadawca korespondencji zwróci się do nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, dane osobowe nadawcy będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej, zamówionej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.
 4. Dane osobowe z korespondencji e-mailowej mogą być również przechowywane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kontakt telefoniczny

 1. Kontaktując się z nami drogą telefoniczną w sprawach związanych z zawartą umową lub świadczonymi przez nas usługami, przetwarzamy Pani/Pana dane (w tym numer telefonu) w celu realizacji tej umowy i świadczenia usług.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest umowa (art. 6 ust. 1 lit b RODO), jeśli jest Pani/Pan jej Stroną, lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeśli nie jest Pani/Pan Stroną umowy, ale osobą wskazaną do kontaktu w związku z jej realizacją i świadczonymi przez nas usługami.
 3. W sytuacji, w której kontakt telefoniczny następuje w sprawach innych niż zawarcie i realizacja umowy, Administrator przetwarza dane osobowe w celu obsługi sprawy, której dotyczy kontakt, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na obsłudze kontaktu telefonicznego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Na zasadach opisanych w RODO, osoby fizyczne mają prawo do:
 2. dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 3. otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);
 4. sprostowania danych, czyli uzupełnienia bądź zmiany niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 5. żądania usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);
 6. żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO).
 8. Żądania związane z realizacją swoich praw prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy: mz@zmijewscy.pl lub pisemnie na adres: Rachunkowość Żmijewscy Sp. z o.o., ul. Oś. Królewska 18/56, 02-972 Warszawa.
 9. Ponadto, osobie, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

OKRES PRZECHOWYWANIA

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji lub kontaktu telefonicznego.
 2. Czas przechowywania może być odpowiednio przedłużony o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym (zawarte umowy), obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych, serwis IT), prawne i doradcze na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji i w rozmowie telefonicznej jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą się Państwo do nas zwracacie.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Administrator informuje, że dane osobowe przetwarzane przez niego nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.